IT Infrastructure (System Administrator)

Full-Time|28/02/2020
JP269
Upto 2000 USD
28/02/2020

Yêu cầu

 • GCP(Google Cloud Platform)
  → GKE、Cloud Pub Sub、Cloud Functions、Google Cloud Storage、Cloud Firestore、Stackdriver、その他…
 • Kubernetes
 • Docker
 • firebase
 • mongodb
 • Có thể support kỹ thuật cho team

Ưu tiên ứng viên có các kỹ năng

 • RxJava
 • spring boot / spring framework
 • gRPC(Protocol Buffers)
 • istio / envoy
 • Datadog
 • Kibana
 • Jaeger
 • Biết tiếng Nhật là một lợi thế
See more
( Job description in Japanese Version )

Thông tin công ty

 • Công ty cung cấp hệ thống cho các tổ chức y tế
 • Thời gian làm việc: 8:00 – 17:30 (nghỉ trưa 1,5h) (từ thứ 2 – thứ 6)
 • Địa điểm làm việc: Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

Yêu cầu

 • GCP(Google Cloud Platform)
  → GKE、Cloud Pub Sub、Cloud Functions、Google Cloud Storage、Cloud Firestore、Stackdriver、その他…
 • Kubernetes
 • Docker
 • firebase
 • mongodb
 • Có thể support kỹ thuật cho team

Ưu tiên ứng viên có các kỹ năng

 • RxJava
 • spring boot / spring framework
 • gRPC(Protocol Buffers)
 • istio / envoy
 • Datadog
 • Kibana
 • Jaeger
 • Biết tiếng Nhật là một lợi thế

Nội dung công việc

Phát triển, thiết kế phần mềm liên quan đến lĩnh vực y tế

Môi trường phát triển:

[CI/CD]
・Jenkins
・DroneCI
・SonarQube
・gitHub / git

[Communication tool]
・Slack
・Redmine

[Process]
・TiDD(ticket-driven development)
[Architecture / SystemDesign]
・MicroService
・RESTful API
・Clean Architecture (Robert Cecil Martin)
・Container Design Pattern(side car)

Back

Related Jobs

Urgent

Senior Javascript Developer

Hot

Web Engineer

Cloud Engineer

New

System Engineer

Hot

Branch Manager