Junior IOS Engineer

Full-Time|28/02/2020
JP234
Upto 1200 USD
28/02/2020

Thông tin công ty

 • Công ty cung cấp hệ thống cho các tổ chức y tế
 • Thời gian làm việc: 8:00 – 17:30 (nghỉ trưa 1,5h) (từ thứ 2 – thứ 6)
 • Địa điểm làm việc: Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

Yêu cầu

 • Kinh nghiệm phát triển Native app iOS bằng Swift từ 1 năm trở lên
 • Kinh nghiệm phát triển app cho HTTP
 • Kinh nghiệm phát triển Realm
 • Kinh nghiệm phát triển sử dụng CocoaPods / Carthage

Nội dung công việc

 • Phát triển, thiết kế phần mềm liên quan đến lĩnh vực y tế
Xem thêm
( Bản mô tả tiếng Nhật )

Thông tin công ty

 • Công ty cung cấp hệ thống cho các tổ chức y tế
 • Thời gian làm việc: 8:00 – 17:30 (nghỉ trưa 1,5h) (từ thứ 2 – thứ 6)
 • Địa điểm làm việc: Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

Yêu cầu

 • Kinh nghiệm phát triển Native app iOS bằng Swift từ 1 năm trở lên
 • Kinh nghiệm phát triển app cho HTTP
 • Kinh nghiệm phát triển Realm
 • Kinh nghiệm phát triển sử dụng CocoaPods / Carthage

Ưu tiên

 • Kinh nghiệm phát triển sử dụng Swinject hoặc kiến thức về DI
 • Kinh nghiệm xây dựng môi trường CI / CD sử dụng CircleCI và fastlane
 • Kinh nghiệm phát triển sử dụng Fabric / Crashlytics
 • Kinh nghiệm phát triển trong môi trường dịch vụ đám mây (GCP, v.v.)
 • Kiến thức và kinh nghiệm về quản lý bộ nhớ iOS (ARC / MRC)
 • Kiến thức và kinh nghiệm theo lập trình hướng giao thức (POP)
 • Hỗ trợ thiết bị đa phương tiện bằng Autolayout và SizeClass
 • Có kinh nghiệm liên quan đến OSS
 • Có kinh nghiệm phát triển ứng dụng cá nhân/ trên App Store

Nội dung công việc

 • Phát triển, thiết kế phần mềm liên quan đến lĩnh vực y tế

Môi trường phát triển

[CI/CD]
・Jenkins
・DroneCI
・SonarQube
・gitHub / git

[Communication tool]
・Slack
・Redmine

[Process]
・TiDD(ticket-driven development)
[Architecture / SystemDesign]
・MicroService
・RESTful API
・Clean Architecture (Robert Cecil Martin)
・Container Design Pattern(side car)

Rút gọn

Công việc liên quan

Urgent

Senior Javascript Developer

Hot

Cloud Engineer

New

System Engineer

Hot

Branch Manager

Closed

(HOT JOB) BUSINESS ANALYST