Junior IOS Engineer

Full-Time|28/02/2020
JP234
Upto 1200 USD
28/02/2020

Thông tin công ty

 • Công ty cung cấp hệ thống cho các tổ chức y tế
 • Thời gian làm việc: 8:00 – 17:30 (nghỉ trưa 1,5h) (từ thứ 2 – thứ 6)
 • Địa điểm làm việc: Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

Yêu cầu

 • Kinh nghiệm phát triển Native app iOS bằng Swift từ 1 năm trở lên
 • Kinh nghiệm phát triển app cho HTTP
 • Kinh nghiệm phát triển Realm
 • Kinh nghiệm phát triển sử dụng CocoaPods / Carthage

Nội dung công việc

 • Phát triển, thiết kế phần mềm liên quan đến lĩnh vực y tế
See more
( Job description in Japanese Version )

Thông tin công ty

 • Công ty cung cấp hệ thống cho các tổ chức y tế
 • Thời gian làm việc: 8:00 – 17:30 (nghỉ trưa 1,5h) (từ thứ 2 – thứ 6)
 • Địa điểm làm việc: Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

Yêu cầu

 • Kinh nghiệm phát triển Native app iOS bằng Swift từ 1 năm trở lên
 • Kinh nghiệm phát triển app cho HTTP
 • Kinh nghiệm phát triển Realm
 • Kinh nghiệm phát triển sử dụng CocoaPods / Carthage

Ưu tiên

 • Kinh nghiệm phát triển sử dụng Swinject hoặc kiến thức về DI
 • Kinh nghiệm xây dựng môi trường CI / CD sử dụng CircleCI và fastlane
 • Kinh nghiệm phát triển sử dụng Fabric / Crashlytics
 • Kinh nghiệm phát triển trong môi trường dịch vụ đám mây (GCP, v.v.)
 • Kiến thức và kinh nghiệm về quản lý bộ nhớ iOS (ARC / MRC)
 • Kiến thức và kinh nghiệm theo lập trình hướng giao thức (POP)
 • Hỗ trợ thiết bị đa phương tiện bằng Autolayout và SizeClass
 • Có kinh nghiệm liên quan đến OSS
 • Có kinh nghiệm phát triển ứng dụng cá nhân/ trên App Store

Nội dung công việc

 • Phát triển, thiết kế phần mềm liên quan đến lĩnh vực y tế

Môi trường phát triển

[CI/CD]
・Jenkins
・DroneCI
・SonarQube
・gitHub / git

[Communication tool]
・Slack
・Redmine

[Process]
・TiDD(ticket-driven development)
[Architecture / SystemDesign]
・MicroService
・RESTful API
・Clean Architecture (Robert Cecil Martin)
・Container Design Pattern(side car)

Back

Related Jobs

Urgent

Senior Javascript Developer

Hot

Web Engineer

Cloud Engineer

New

System Engineer

Hot

Branch Manager